Education and Teaching

 Member of the Chinese Academy of Sciences:                                               Bao Zheng Zheng Xiaojing    Duan Baoyan      Hao Yue
He-Liang-He-Li” Science and Technology Award Bao Zheng    Hao Yue Duan Baoyan    Tian Jie   Zheng Xiaojing
 National Grade Famous Teachers Liang Changhong Sun Xiaozi Fu Fenglin Liu Sanyang
 Cheung Kong Scholars Zhang Xianda  Tian Jie Li Jian    Wang Long Zhou Mengchu  
   Fang Yuguang   Li Jiandong    Yang Weihao    Ma Jianfeng    Liao Guisheng  
   Xia Xianggen   Shi Guangming   Zhang Qingfu    Gao Xinbo   Guo Lixin  Li Zan
 Recipients of the National Science Foundation for Distinguished Young Scholars Zheng Xiaojing Wei Zhiyi    Wang Long    Li Jiandong    Yang Yintang      
   Liao Guisheng     Gao Xinbo   Guo Lixin  
 National Experts Who Have Made Outstanding Contributions Bao Zheng Liang Changhong     Wu  Shunjun Hao Yue Zhou Wei
 National “Key Talents” and “New Century Key Talents” Zheng Xiaojing   Jiao Licheng Hao Yue Yang Yintang     Li Jiandong    
   Liao Guisheng   Ma Jianfeng     Gao Xinbo      
 Recipients of the “Award for the Young Teachers of the Institutions of Higher Learning under the Ministry of Education” Guo Lixin    Li Jiandong Shui Penglang
 Scholars Selected into the Trans-century Talents Program Zheng Xiaojing    Jiao Licheng Yang Yintang Liao Guisheng Liu Sanyang 
 Feng Dazheng    
 Scholars Selected into the Ministry of Education New Century Talents Supporting Program   Liao Guisheng    Xie Yongjun    Zhang Linrang    Han Yiping   Gao Xinbo    
  Ma Wenping  Liu Hongxia Liu Yanping   Xing Mengdao Liu Jing    Liu Hongwei    
  Chen Boxiao    Su Yuxin Sheng Min    Li Zan Zhang Bianling    Xie Xuemei    
  Li Zhenfang     Shao Xiaodong   Zhang Jincheng     Hou Biao    Wang Tong    
  Zhao  Liqiang    Gong Maoguo    Du Rong    Du Lan     Li Long    Shi Yan      
 Chen Weisheng    Yang Shuyuan    Wang Congsi   Li Yunsong   Pei Qingqi        
 Wang Shuang   Chen Guimin   Liu Ying
 Shaanxi Provincial “Trans-century Talents” Hao Yue Jiao Licheng Yang Yintang Li Jiandong 
 Liao Guisheng    Zhuang Yiqi      Liu Sanyang  Duan Baoyan 
   Zhang Hailin    Ge Jianhua      Zhang Jianqi  Guo Lixin 
  Ma Jianfeng  Shui Penglang
 Shaaxi Provincial " 'One Hundred Talents' Program" Tian Jie    Zhang Qingfu   Wu Xiaolin   Cheolkon Jung   Yan Zheng   Li Ziqing  
   Ren Kuanfang Chu Qingxi    Zhang Yuqing    Yang Kun     Yan Li     Jiang Xiaohong    Zhou Youhe   Cheng Zhen
copyright:Xidian University